Wetgeving in Nederland

Sinds augustus 2018 is er een officiële Zienswijze van de Raad voor dierenaangelegenheden (RDA) betreffende insecten, getiteld: De ontpopping van de insectensector.

 

Feed

In Nederland gelden dezelfde Europese regels (EG 2000/766, 999/2001, 767/ 2009, 1069/2009) als in België. Ook in Nederland mogen insecten niet gevoederd worden met dierlijke eiwitten. Ook mogen insecten niet gevoederd worden aan landbouwhuisdieren, waarop in 2017 een uitzondering is gemaakt voor aquacultuur. Insecten mogen wel verwerkt worden in visvoer (Verordening 2017/893).  In Nederland worden insecten wel erkend als 'productie of landbouwhuisdier’. Je vindt ze in de lijst ‘voor productie te houden dieren’

en de bijhorende regelgeving.

Men moet zich daarbij houden aan de Europese wetgeving.
Op het gebied van dierwelzijn voor het houden van insecten is er nog geen heldere regelgeving.

 

Food

Op het gebied van Food volgt Nederland de Europese regelgeving (Verordening (EG) 258/97 en sinds 1 januari 2018 is Verordening (EU) 2015/2283) van kracht.
Vooruitlopend op Europese wetgeving heeft de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) al in 2014 een onderzoek laten uitvoeren naar voedselveiligheid van gebruik van insecten als voedingsmiddel. Dit resulteerde in een aantal voorwaarden op basis waarvan de kweek en consumptie van insecten uitgevoerd kan worden zonder noemenswaardige gezondheidsrisico’s. In Nederland wordt daarom al sinds 2014 de verkoop van insecten voor consumptie toegestaan mits voorafgaand toestemming is verleend door de NVWA en een uitgebreide controle heeft plaatsgevonden. 

De VENIK (Vereniging Nederlandse Insectenkwekers) is de brancheorganisatie in Nederland die kwekers bijeenbrengt om samen hoog kwalitatieve insecten voor consumptie te vermarkten, voor zowel feed als food. De VENIK geeft voorlichting en is gesprekspartner voor kennisinstellingen, overheid (w.o. NVWA) en media. 


Insecten verkocht als Food in Nederland voor 2018 zijn:

- Buffaloworm (Alphitobius diaperinus)
- Buffaloworm (Alphitobius laevigatus)
- Sprinkhaan (Locusta migratoria)
- Meelworm (Tenebrio molitor)
- Huiskrekel (Acheta domesticus)
- Bandkrekel (Gryllodes sigillatus)
- Zijderups (Bombyx mori)

Insectenmestverwerking

Aangezien insecten landbouwhuisdieren zijn, vallen zij onder de landbouwwetgeving en daarbij ook onder de Nederlandse mestwetgeving met bijbehorende mestadministratie . De Nederlandse overheid zal hierover echter nog beslissen.
>> Meer info

Bronnen
VENIK: www.venik .nl
NVWA: https://www.nvwa.nl/documenten/risicobeoordeling/voedselveiligheid/archief/2016m/advies-consumptie-gekweekte-insecten
http://wetten.overheid.nl/BWBR0035217/2018-01-01#BijlageII

IPIFF: www.ipiff.org/