Vanaf 1 januari 2018 is er een nieuwe Novel-Food-regelgeving. Concreet betekent dit dat alle producten op basis van insecten (niet enkel delen van insecten of extracten, maar ook gehele insecten en hun bereidingen) beschouwd worden als “novel foods”.    

  
Aangepast Belgisch tolerantiebeleid bij insecten

Het gedoogbeleid dat opgezet werd voor 1 januari 2018 in België kan verder gezet worden voor sommige gehele insecten op basis van de ingediende novel food toelatingsaanvragen voor deze datum. De verlenging van dit gedoogbeleid geldt dus enkel voor de insectensoorten en hun respectievelijke toepassingen die beschreven worden in de tijdig ingediende aanvraagdossiers. Het heeft  dus niet alleen betrekking op het insect in kwestie maar ook het type bewerking die de gehele insecten ondergaan hebben en de categorieën van producten waarin de gehele insecten verwerkt worden. Het gaat om de huiskrekel, meeltor en Europese treksprinkhaan. De toepassingen voor deze insecten zijn hier te vinden.

De verderzetting van het Belgische gedoogbeleid is na 1 januari 2018 van toepassing op:     

het in de handel brengen door Belgische operatoren van de gehele insecten of producten op basis van deze gehele insecten opgenomen in deze lijst, op voorwaarde dat de voorschriften met betrekking tot de voedselveiligheid gerespecteerd zijn (meer info: http://www.afsca.be/levensmiddelen/insecten/ );     

het op de markt brengen van de gehele insecten of producten op basis van deze gehele insecten opgenomen in bijlage van deze brief, die afkomstig zijn uit andere lidstaten van de Europese Unie, op voorwaarde dat die legaal op de markt zijn in deze lidstaten.  


Het verdergezette gedoogbeleid is niet van toepassing op:   

insecten of hun producten afkomstig uit derde landen (landen die geen lid zijn van de Europese Unie);   

insecten of hun producten komende van andere lidstaten van de Europese Unie die niet legaal op de markt gebracht werden in deze lidstaten;

insecten of hun producten indien deze insecten niet voorkomen in de bijlage;

insecten of hun producten waarvoor dossiers worden ingediend na 1 januari 2018. De operatoren die deze dossiers zullen indienen, zullen moeten wachten op de toelating van hun producten op Europees niveau, vooraleer deze producten op de Belgische markt gebracht mogen worden.  


Voor meer info, contacteer: novelfood@health.belgium.be of lees verder op: https://www.health.belgium.be/nl/Stand_van_zaken_commercialisatie_van_insecten_na_01012018_op_de_Belgische_markt  


Gekoppelde thema's & sectoren: